دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر دولتی هوشمند باران اداره آموزش و پرورش استان لرستان

رشته تحصیلی علوم تجربی

رشته علوم تجربی از شاخه متوسطه نظری می باشد. رشته علوم تجربی در مورد علوم طبیعی و تجربی بحث می کند.

شرایط پذیریش در رشته علوم تجربی در مقطع دهم:

شرط ورود به رشته علوم تجربی معدل است.

دانش آموزانی که نتوانند این حداقل معدل را کسب کنند از انتخاب این رشته محروم می شوند.

تقریبا در حال حاضر 46 درصد از دانش آموزان ما در رشته علوم تجربی تحصیل می کنند.

مناطق مختلف در هر رشته ای با توجه به امکاناتی که دارند برای پذیرش دانش آموزان در رشته علوم تجربی، سهمیه بندی شده اند.

مثلا یک منطقه ای با توجه به امکانات تحصیلی که دارد برای پذیرش رشته علوم تجربی، یک هزار نفر ظرفیت دارد.

اما در منطقه دیگر ممکن است بر اساس همین امکانات 200 ظرفیت بیشتر نداشته باشد.

دانش آموزان از پایه نهم رشته خود را انتخاب می کنند که در انتخاب رشته تحصیلی مورد

نظر 6 مولفه تعییین شده است که داش آموزان عزیز باید دقت نمایند:

1-نظر دانش آموز است که 10درصد کل امتیاز به نظر او تعلق می گیرد.

2-نظر والدین دانش آموز که 5 درصد تاثیر دارد.

3-نظر تمام معلمان دانش آموز در تمامی دروس دوره اول متوسطه که 10 درصد تاثیر دارد.

4-نتایج آزمون های مشاوره ای با 30 درصد امتیاز.

5-نظر مشاور مدرسه راجع به دانش آموز که 10 درصد تاثیر دارد.

6-نتایج نمرات درسی دانش آموز با 35 درصد امتیاز که در انتخاب رشته تاثیر دارد.

حداقل معدل لازم برای انتخاب رشته علوم تجربی:

نمره درس ریاضی و علوم تجربی دانش آموز در سه سال اول متوسطه با ضریب 3 محاسبه می گردد.

نباید مجموع سه نمره کسب شده دانش آموز در این سه سال، در هر یک از درس های ریاضی و تجربی بدون ضریب، کمتر از 42 باشد.

و مجموع نمرات کسب شده دروس مرتبط با رشته، در سه سال متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب حداقل 252 باشد.

یعنی با جمع نمرات هر درس در ضریب آن و تقسیم بر تعداد دروس مرتبط با رشته مربرطه، باید معدل دانش آموز حداقل 14 باشد تا بتواند شرایط ورود به رشته علوم تجربی را پیدا کند.

 دروس